Thêm vào Danh sách

Luyện giao tiếp Shadowing Trung cao cấp

Danh sách toàn bộ video giải thích chi tiết cuốn shadowing n2 n1 luyện giao tiếp trung cao cấp.

1
01_Shadowing_Chương 1 section 1 Bài 1-6
2
02_Shadowing_Chương 1 section 1 Bài 7-13
3
03_Shadowing_Chương 1 section 2 Bài 1-6
4
04_Shadowing_Chương 1 section 2 Bài 7-11
5
05_Shadowing_Chương 1 section 2 Bài 12-17
6
06_Shadowing_Chương 1 section 2 Bài 18-22
7
07_Shadowing_Chương 1 section 2 Bài 23-25
8
08_Shadowing_Chương 2 section 1 Bài 1-6
9
09_Shadowing_Chương 2 section 1 Bài 7-10
10
10_Shadowing_Chương 2 section 1 Bài 11-13
11
11_Shadowing_Chương 2 section 1 Bài 14-16
12
12_Shadowing_Chương 2 section 2 Bài 1-6
13
13_Shadowing_Chương 2 section 2 Bài 7-12
14
14_Shadowing_Chương 2 section 2 Bài 13-17
15
15_Shadowing_Chương 2 section 2 Bài 18-21
16
16_Shadowing_Chương 2 section 2 Bài 22-23
17
17_Shadowing_Chương 3 section 1 Bài 1-6
18
18_Shadowing_Chương 3 section 1 Bài 7-12
19
19_Shadowing_Chương 3 section 1 Bài 13-14
20
20_Shadowing_Chương 3 section 2 Bài 1-5
21
21_Shadowing_Chương 3 section 2 Bài 6-10
22
22_Shadowing_Chương 3 section 2 Bài 11-16
23
23_Shadowing_Chương 3 section 2 Bài 17-19
24
24_Shadowing_Chương 3 section 2 Bài 20-23
25
25_Shadowing_Chương 3 section 2 Bài 24-25
26
26_Shadowing_Chương 4 section 1 Bài 1-6
27
27_Shadowing_Chương 4 section 1 Bài 7-10
28
28_Shadowing_Chương 4 section 2 Bài 1-4
29
29_Shadowing_Chương 4 section 2 Bài 5-7
30
30_Shadowing_Chương 4 section 2 Bài 8-10
31
31_Shadowing_Chương 4 section 2 Bài 11-13
32
32_Shadowing_Chương 5 section 1 Bài 1-6
33
33_Shadowing_Chương 5 section 1 Bài 7-10
34
34_Shadowing_Chương 5 section 1 Bài 11-13
35
35_Shadowing_Chương 5 section 1 Bài 14-16
36
36_Shadowing_Chương 5 section 2 Bài 1-6
37
37_Shadowing_Chương 5 section 2 Bài 7-12
38
38_Shadowing_Chương 5 section 2 Bài 13-16
39
39_Shadowing_Chương 5 section 2 Bài 17-20
40
40_Shadowing_Chương 5 section 2 Bài 21-23
41
41_Shadowing_Chương 5 section 2 Bài 24-26
42
42_Shadowing_Chương 6 section 1 Bài 1-5
43
43_Shadowing_Chương 6 section 1 Bài 6-9
44
44_Shadowing_Chương 6 section 1 Bài 10-11
45
45_Shadowing_Chương 6 section 2 Bài 1-5
46
46_Shadowing_Chương 6 section 2 Bài 6-11
47
47_Shadowing_Chương 6 section 2 Bài 12-16
48
48_Shadowing_Chương 6 section 2 Bài 17-19
Hiện tại không có thông báo !

Trở thành người review khoá học đầu tiên

Vui lòng đăng nhập để lại review