Thêm vào Danh sách

Luyện thi N1 giai đoạn 1

Mua Ngay:

Với giai đoạn 1 khởi động cho quá trình luyện thi N1 các bạn sẽ tập trung ôn luyện về Từ vựng, Ngữ pháp và Kanji N1 với lộ trình 100 ngày thử thách đã được Thảo Lê lên lộ trình học đầy đủ và rõ ràng. Bạn chỉ cần học theo lộ trình đã vạch sẵn.

Phần 1: Ngữ pháp

Hệ thống toàn bộ ngữ pháp N1 theo dạng mind map, những mẫu gần giống nhau để dễ dàng phân biệt và ghi nhớ.
Ngoài ra, liệt kê các mẫu ngữ pháp ngoài chương trình giáo khoa N1 thường xuất hiện trong đề thi.
Ôn tập tổng hợp ngữ pháp qua 15 đề ngữ pháp cuốn Chokuzen taisaku N1 và đề ngữ pháp xuất hiện trong đề thi JLPT thực tế các năm.
Ngoài ra, việc học và thẩm thấu kiến thức ngoại ngữ  qua phần “nghe” là một trong những cách học rất hiệu quả, bởi vậy phần ngữ pháp N1 Try  còn được thiết kế qua hình thức luyện nghe thường xuyên giúp học viên ghi nhớ và thẩm thấu ngữ pháp tốt hơn.

Phần 2: Từ vựng

Tổng hợp từ vựng theo chủ điểm, phân biệt từ vựng gần giống nhau để hiểu rõ về nghĩa và bối cảnh sử dụng của từ. Học từ vựng kết hợp với bài test ôn tập.
Ôn tập từ vựng qua 15 đề từ vựng cuốn Chokuzen taisaku N1từ vựng xuất hiện trong đề thi JLPT các năm.
Được giáo viên hướng dẫn chữa tường tận từng cách sử dụng đúng và nghĩa của từ.
Ngoài ra, việc học và thẩm thấu kiến thức ngoại ngữ  qua phần “nghe” là một trong những cách học rất hiệu quả bởi vậy phần từ vựng 3000 Tango N1 còn được thiết kế ở dạng video tổng hợp nghe, giúp học viên có thể nghe và học ở bất đâu vào lúc nào rảnh.

Phần 3: Kanji

Bài học Kanji được thiết kế theo chương trình học đi đôi với ứng dụng test giúp học viên ghi nhớ Kanji ngay trong quá trình học.

Các tài liệu bổ trợ kèm trong khóa học

2. Hướng dẫn thanh toán khi mua khóa học online

3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và mua khóa học

4. Lộ trình học khóa N1 GD1

 

 

 

 

 

1
N1_File Tài Liệu sử dụng trong khóa học
2
Hướng dẫn xem video
3
Lộ trình học khóa N1 GD1
4
N1_Ngữ pháp ngoài chương trình 1

NGỮ PHÁP PHÂN LOẠI THEO CHỦ ĐIỂM

1
N1_~まで
2
N1_Test 1_Ngữ pháp ~まで
20 Câu Hỏi
3
N1_~ところ・~ながら
4
N1_Test 2_Ngữ pháp まで・ところ・ながら
10 Câu Hỏi
5
N1_Test 3_Ngữ pháp ~ところ・~ながら
20 Câu Hỏi
6
N1_Những mẫu ngữ pháp gần giống nhau_ aru nari
7
N1_Test 4_Ngữ pháp gần giống nhau_aru nari
10 Câu Hỏi
8
N1_Test 5_ Ngữ pháp gần giống nhau_ aru nari 
35 Câu Hỏi
9
N1_Ngữ pháp itaru và cấu trúc nhấn mạnh10
N1_Test 6_mẫu itaru và cấu trúc nhấn mạnh
10 Câu Hỏi
11
N1_Test 7_Ngữ pháp itaru và cấu trúc nhấn mạnh
21 Câu Hỏi
12
N1_Ngữ pháp_kagiri và motte
13
N1_Test 8_Ngữ pháp_kagiri và motte
20 Câu Hỏi
14
N1_Mẫu ngữ pháp thể hiện kết quả
15
N1_Test 9_Ngữ pháp thể hiện kết quả
17 Câu Hỏi
16
N1_Test 10_Mẫu 限り+をもって Mẫu ngữ pháp thể hiện kết quả
10 Câu Hỏi
17
N1_Mẫu ngữ pháp thể hiện trái ngược Mặc dù18
N1_Test 11_Mẫu ngữ pháp thể hiện trái ngược
10 Câu Hỏi
19
N1_Test 12_Ngữ pháp thể hiện trái ngược Mặc dù
20 Câu Hỏi
20
N1_Mẫu ngữ pháp thể hiện lý do
21
N1_Test 13_Mẫu ngữ pháp thể hiện lý do
10 Câu Hỏi
22
N1_Test 14_Ngữ pháp thể hiện lý do
21 Câu Hỏi
23
N1_Ngữ pháp liên quan đến dake
24
N1_Ngữ pháp liên quan đến bakari
25
N1_Test 15_Ngữ pháp liên quan đến bakari
17 Câu Hỏi
26
N1_Mẫu câu giới hạn
27
N1_Test 16_Mẫu câu giới hạn
10 Câu Hỏi
28
N1_Test 17_Ngữ pháp mẫu câu giới hạn
18 Câu Hỏi
29
N1_Ngữ pháp đuôi câu 1
30
N1_Test 18_Ngữ pháp đuôi câu 1
20 Câu Hỏi
31
N1_Ngữ pháp đuôi câu 2
32
N1_Test 19_Ngữ pháp đuôi câu 2
20 Câu Hỏi
33
N1_Ngữ pháp đuôi câu 3
34
N1_Test 20_Ngữ pháp đuôi câu 3
19 Câu Hỏi
35
N1_Ngữ pháp Đuôi câu 4
36
N1_Test 21_Ngữ pháp đuôi câu 4
20 Câu Hỏi
37
N1_〜とは/というものは/にひきかえ/にも増して/に関わる/にして
38
N1_Test 22_Ngữ pháp とは
20 Câu Hỏi
39
N1_Ngữ pháp ときたら
40
N1_Test 23_Ngữ pháp ときたら
21 Câu Hỏi
41
N1_Ngữ pháp 1
42
N1_Test 24_Ngữ pháp 1
20 Câu Hỏi
43
N1_Ngữ pháp 2
44
N1_Test 25_Ngữ pháp 2
20 Câu Hỏi
45
N1_Ngữ pháp 3
46
N1_Test 26_Ngữ pháp 3
20 Câu Hỏi
47
N1_Ngữ pháp 4
48
N1_Test 27_Ngữ pháp 4
11 Câu Hỏi
49
N1_Ngữ pháp ngoài chương trình 1
50
N1_Ngữ pháp ngoài chương trình 2
51
N1_Ngữ pháp ngoài chương trình 3
52
N1_Phân biệt が_は
53
N1_Test 28_ôn tập kiến thức N2 (phần 1)
25 Câu Hỏi
54
N1_Test 29_ôn tập kiến thức N2 (phần 2)
20 Câu Hỏi
55
N1_Ôn tập kiến thức N2
56
N1_Test 30_Ôn tập Ngữ pháp N1
30 Câu Hỏi
57
N1_Ôn tập ngữ pháp N1
58
N1_Test 31_điền dấu sao
12 Câu Hỏi
59
N1_Điền dấu sao
60
N1_Test 32_đọc hiểu ngữ pháp
5 Câu Hỏi
61
N1_Đọc hiểu ngữ pháp

LUYỆN NGHE NGỮ PHÁP

1
N1_Nghe Try Bài 1
2
N1_Try Test 1.1
10 Câu Hỏi
3
N1_Try Test 1.2
4 Câu Hỏi
4
N1_Try Test 1.3
2 Câu Hỏi
5
N1_Nghe Try Bài 2
6
N1_Try Test 2.1
10 Câu Hỏi
7
N1_Try Test 2.2
5 Câu Hỏi
8
N1_Try Test 2.3
2 Câu Hỏi
9
N1_Nghe Try Bài 3
10
N1_Nghe Try Bài 4
11
N1_Try Test 3.1
11 Câu Hỏi
12
N1_Try Test 3.2
2 Câu Hỏi
13
N1_Try Test 3.3
5 Câu Hỏi
14
N1_Nghe Try Bài 5
15
N1_Nghe Try Bài 6
16
N1_Try Test 4.1
11 Câu Hỏi
17
N1_Try Test 4.2
4 Câu Hỏi
18
N1_Try Test 4.3
3 Câu Hỏi
19
N1_Nghe Try Bài 7
20
N1_Nghe Try Bài 8
21
N1_Nghe Try Bài 9
22
N1_Try Test 5.1
10 Câu Hỏi
23
N1_Try Test 5.2
4 Câu Hỏi
24
N1_Try Test 5.3
2 Câu Hỏi
25
N1_Try Test 5.4
5 Câu Hỏi
26
N1_Nghe Try Bài 10
27
N1_Try Test 6.1
9 Câu Hỏi
28
N1_Try Test 6.2
4 Câu Hỏi
29
N1_Try Test 6.3
1 Câu Hỏi
30
N1_Nghe Try Bài 11
31
N1_Nghe Try Bài 12
32
N1_Try Test 7.1
11 Câu Hỏi
33
N1_Try Test 7.2
3 Câu Hỏi
34
N1_Try Test 7.3
4 Câu Hỏi
35
N1_Nghe Try Bài 13
36
N1_Nghe Try Bài 14
37
N1_Try Test 8.1
11 Câu Hỏi
38
N1_Try Test 8.2
2 Câu Hỏi
39
N1_Try Test 8.3
4 Câu Hỏi
40
N1_Nghe Try Bài 15
41
N1_Try Test 9.1
9 Câu Hỏi
42
N1_Try Test 9.2
2 Câu Hỏi
43
N1_Try Test 9.3
2 Câu Hỏi
44
N1_Nghe Try Bài 16
45
N1_Try Test 10.1
11 Câu Hỏi
46
N1_Try Test 10.2
2 Câu Hỏi
47
N1_Try Test 10.3
1 Câu Hỏi

CHƯƠNG TRÌNH CŨ THEO GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP SHINKANZEN

1
N1_Ngữ pháp Bài 1_Phần 1
2
N1_Ngữ pháp Bài 1_Phần 2
3
N1_Ngữ pháp Bài 2
4
N1_Ngữ pháp Bài 3
5
N1_Ngữ pháp Bài 4
6
N1_Ngữ pháp Bài 5
7
N1_Ngữ pháp Bài 6
8
N1_Ngữ pháp Bài 7
9
N1_Ngữ pháp Bài 8
10
N1_Ngữ pháp Bài 9
11
N1_Ngữ pháp Bài 10
12
N1_Ngữ pháp Bài 11
13
N1_Ngữ pháp Bài 12
14
N1_Ngữ pháp Bài 13
15
N1_Ngữ pháp Bài 14
16
N1_Ngữ pháp Bài 15
17
N1_Ngữ pháp Bài 16
18
N1_Ngữ pháp Bài 17
19
N1_Ngữ pháp Bài 18
20
N1_Ngữ pháp Bài 19
21
N1_Ngữ pháp Bài 20
22
N1_Ngữ pháp Bài A
23
N1_Ngữ pháp Bài B
24
N1_Ngữ pháp Bài C
25
N1_Ngữ pháp Bài D
26
N1_Ngữ pháp Bài E
27
N1_Ngữ pháp Bài F
28
N1_Tổng hợp ngữ pháp phần 1
29
N1_Tổng hợp ngữ pháp phần 2
30
N1_Tổng hợp ngữ pháp phần 3

TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐIỂM

1
N1_Test 1_Cách dùng đúng của từ_Động từ 1
14 Câu Hỏi
2
N1_Động từ 1
3
N1_Test 2_Cách dùng đúng của từ_Động từ 2
14 Câu Hỏi
4
N1_Động từ 2
5
N1_Test 3_Cách dùng đúng của từ_Động từ 3
27 Câu Hỏi
6
N1_Động từ cảm xúc
7
N1_Test 4_Nghĩa của động từ
14 Câu Hỏi
8
N1_Phân biệt nghĩa động từ 1
9
N1_Test 5_Phân biệt động từ gần nghĩa 1
14 Câu Hỏi
10
N1_Phân biệt động từ gần nghĩa
11
N1_Test 6_Phân biệt động từ gần nghĩa 2
14 Câu Hỏi
12
N1_Phân biệt nghĩa động từ 2
13
N1_Phân biệt nghĩa động từ 3
14
N1_Test 7_Phân biệt động từ gần nghĩa 3
15 Câu Hỏi
15
N1_Phân biệt động từ_4
16
N1_Tìm từ thay thế_1
17
N1_Test 8_Tìm từ thay thế 1
11 Câu Hỏi
18
N1_Từ thay thế_2
19
N1_Test 9_Tìm từ thay thế 2
11 Câu Hỏi
20
N1_Test 10_Cách dùng đúng của từ
11 Câu Hỏi
21
N1_cách dùng đúng của từ
22
N1_Test 11_Tìm từ thay thế
11 Câu Hỏi
23
N1_Từ thay thế_3
24
N1_Động từ âm kun_1
25
N1_Động từ âm kun_2
26
N1_Test 12_Cách dùng đúng của từ
11 Câu Hỏi
27
N1_phân biệt từ vựng_1
28
N1_Test 13_Cách dùng đúng của từ 2
11 Câu Hỏi
29
N1_phân biệt từ vựng_2
30
N1_Động từ 3
31
N1_Động từ 4
32
N1_Động từ 5
33
N1_Tìm từ thay thế_Na
34
N1_Tính từ
35
N1_Bài tập tìm từ thay thế
36
N1_Tổng hợp từ nối N1
37
N1_từ tượng thanh tượng hình 1
38
N1_từ tượng thanh tượng hình 2
39
N1_từ tượng thanh tượng hình 3
40
N1_từ tượng thanh tượng hình 4
41
N1_từ tượng thanh tượng hình 5
42
N1_từ tượng thanh tượng hình 6
43
N1_từ tượng thanh tượng hình 7
44
N1_Chữa từ vựng

NGHE TỪ VỰNG MỖI NGÀY

1
N1_Tango Bài 1
2
N1_Tango Bài 2
3
N1_Tango Bài 3
4
N1_Tango Bài 4
5
N1_Tango Bài 5
6
N1_Tango Bài 6
7
N1_Tango Bài 7
8
N1_Tango Bài 8
9
N1_Tango Bài 9
10
N1_Tango Bài 10
11
N1_Tango Bài 11
12
N1_Tango Bài 12
13
N1_Tango Bài 13
14
N1_Tango Bài 14
15
N1_Tango Bài 15
16
N1_Tango Bài 16
17
N1_Tango Bài 17
18
N1_Tango Bài 18
19
N1_Tango Bài 19
20
N1_Tango Bài 20
21
N1_Tango Bài 21
22
N1_Tango Bài 22
23
N1_Tango Bài 23
24
N1_Tango Bài 24
25
N1_Tango Bài 25
26
N1_Tango Bài 26
27
N1_Tango Bài 27
28
N1_Tango Bài 28
29
N1_Tango Bài 29
30
N1_Tango Bài 30
31
N1_Tango Bài 31
32
N1_Tango Bài 32
33
N1_Tango Bài 33
34
N1_Tango Bài 34
35
N1_Tango Bài 35
36
N1_Tango Bài 36
37
N1_Tango Bài 37
38
N1_Tango Bài 38
39
N1_Tango Bài 39
40
N1_Tango Bài 40
41
N1_Tango Bài 41
42
N1_Tango Bài 42
43
N1_Tango Bài 43
44
N1_Tango Bài 44
45
N1_Tango Bài 45
46
N1_Tango Bài 46
47
N1_Tango Bài 47
48
N1_Tango Bài 48
49
N1_Tango Bài 49
50
N1_Tango Bài 50
51
N1_Tango Bài 51
52
N1_Tango Bài 52
53
N1_Tango Bài 53
54
N1_Tango Bài 54
55
N1_Tango Bài 55
56
N1_Tango Bài 56
57
N1_Tango Bài 57
58
N1_Tango Bài 58
59
N1_Tango Bài 59
60
N1_Tango Bài 60
61
N1_Tango Bài 61
62
N1_Tango Bài 62
63
N1_Tango Bài 63
64
N1_Tango Bài 64
65
N1_Tango Bài 65
66
N1_Tango Bài 66
67
N1_Tango Bài 67
68
N1_Tango Bài 68
69
N1_Tango Bài 69
70
N1_Tango Bài 70
71
N1_Test 1_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
72
N1_Test 2_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
73
N1_Test 3_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
74
N1_Test 4_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
75
N1_Test 5_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
76
N1_Test 6_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
77
N1_Test 7_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
78
N1_Test 8_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
79
N1_Test 9_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
80
N1_Test 10_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
81
N1_Test 11_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
82
N1_Test 12_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
83
N1_Test 13_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi
84
N1_Test 14_Ôn tập từ vựng Tango
18 Câu Hỏi

CHƯƠNG TRÌNH CŨ THEO GIÁO TRÌNH TỪ VỰNG SHINKANZEN

Phần 1

1
N1_Từ vựng Chương 1 Bài 1
2
N1_Từ vựng Chương 1 Bài 2
3
N1_Từ vựng Chương 2 Bài 1
4
N1_Từ vựng Chương 2 Bài 2
5
N1_Từ vựng Chương 3
6
N1_Từ vựng Chương 4
7
N1_Từ vựng Chương 5
8
N1_Từ vựng Chương 6
9
N1_Từ vựng Chương 7 Bài 1
10
N1_Từ vựng Chương 7 Bài 2
11
N1_Từ vựng Chương 7 Bài 3
12
N1_Từ vựng Chương 8 Bài 1
13
N1_Từ vựng Chương 8 Bài 2
14
N1_Từ vựng Chương 9 Bài 1
15
N1_Từ vựng Chương 9 Bài 2

Phần 2

1
N1_Từ vựng Chương 1 Bài 1
2
N1_Từ vựng Chương 1 Bài 2(P1)
3
N1_Từ vựng Chương 1 Bài 2(P2)
4
N1_Từ vựng Chương 2 Bài 1
5
N1_Từ vựng Chương 2 Bài 2
6
N1_Từ vựng Chương 3 Bài 1
7
N1_Từ vựng Chương 3 Bài 2
8
N1_Từ vựng Chương 4 Bài 1
9
N1_Từ vựng Chương 4 Bài 2
10
N1_Từ vựng Chương 4 Bài 3
11
N1_Từ vựng Chương 5 Bài 1
12
N1_Từ vựng Chương 5 Bài 2
13
N1_Từ vựng Chương 6 Bài 1
14
N1_Từ vựng Chương 6 Bài 2
15
N1_Từ vựng Chương 7 Bài 1
16
N1_Từ vựng Chương 7 Bài 2
17
N1_Từ vựng Chương 7 Bài 3

KANJI

1
N1_File Tổng hợp Kanji
2
N1_Kanji Bài 1
3
N1_Kanji Bài 2
4
N1_Kanji Bài 3
5
N1_Kanji Bài 4
6
N1_Kanji Bài 5
7
N1_Kanji Bài 6
8
N1_Kanji Bài 7
9
N1_Kanji Bài 8
10
N1_Kanji Bài 9
11
N1_Kanji Bài 10
12
N1_Kanji Bài 11
13
N1_Kanji Bài 12
14
N1_Kanji Bài 13
15
N1_Kanji Bài 14
16
N1_Kanji Bài 15
17
N1_Kanji Bài 16
18
N1_Kanji Bài 17
19
N1_Kanji Bài 18
20
N1_Kanji Bài 19
21
N1_Kanji Bài 20
22
N1_Kanji Bài 21
23
N1_Kanji Bài 22
24
N1_Kanji Bài 23
25
N1_Kanji Bài 24
26
N1_Kanji Bài 25
27
N1_Kanji Bài 26
28
N1_Kanji Bài 27
29
N1_Kanji Bài 28
30
N1_Kanji Bài 29
31
N1_Kanji theo bộ 1
32
N1_Kanji theo bộ 2
33
N1_Kanji theo bộ 3

KANJI MASTER

1
N1_File kanji master N1
2
N1_Chương 1_ Bài 1
3
N1_Chương 1_Bài 2
4
N1_Chương 1_Bài 3
5
N1_Chương 1_Bài 4
6
N1_Chương 1_Bài 5
7
N1_Chương 2_Bài 1
8
N1_Chương 2_Bài 2
9
N1_Chương 2_Bài 3
10
N1_Chương 2_Bài 4
11
N1_Chương 2_Bài 5
12
N1_Chương 3_Bài 1
13
N1_Chương 3_Bài 2
14
N1_Chương 3_Bài 3
15
N1_Chương 3_Bài 4
16
N1_Chương 3_Bài 5
17
N1_Chương 4_Bài 1
18
N1_Chương 4_Bài 2
19
N1_Chương 4_Bài 3
20
N1_Chương 4_Bài 4
21
N1_Chương 4_Bài 5
22
N1_Chương 5_Bài 1
23
N1_Chương 5_Bài 2
24
N1_Chương 5_Bài 3
25
N1_Chương 5_Bài 4
26
N1_Chương 5_Bài 5
27
N1_Chương 6_Bài 1
28
N1_Chương 6_Bài 2
29
N1_Chương 6_Bài 3
30
N1_Chương 6_Bài 4
31
N1_Chương 6_Bài 5

HACK NÃO KANJI

1
N1_Bài 1_Ghép từ
2
N1_Bài 2_Ghép từ
3
N1_Bài 3_Ghép từ
4
N1_Bài 4_Ghép từ
5
N1_Bài 5_Ghép từ
6
N1_Bài 6_Ghép từ
7
N1_Bài 7_Ghép từ
8
N1_Bài 8_Ghép từ
9
N1_Bài 9_Ghép từ
10
N1_Bài 10_Ghép từ
11
N1_Bài 11_Ghép từ

CHỮA ĐỀ CHOKUZEN TAISAKU N1

1
N1_Chokuzen Đề 1_Từ vựng
2
N1_Chokuzen Đề 1_Ngữ pháp
3
N1_Chokuzen Đề 2_Từ vựng
4
N1_Chokuzen Đề 2_Ngữ pháp
5
N1_Chokuzen Đề 3_Từ vựng
6
N1_Chokuzen Đề 3_Ngữ pháp
7
N1_Chokuzen Đề 4_Từ vựng
8
N1_Chokuzen Đề 4_Ngữ pháp
9
N1_Chokuzen Đề 5_Từ vựng
10
N1_Chokuzen Đề 5_Ngữ pháp
11
N1_Chokuzen Đề 6_Từ vựng
12
N1_Chokuzen Đề 6_Ngữ pháp13
N1_Chokuzen Đề 7_Từ vựng
14
N1_Chokuzen Đề 7_Ngữ pháp
15
N1_Chokuzen Đề 8_Từ vựng
16
N1_Chokuzen Đề 8_Ngữ pháp
17
N1_Chokuzen Đề 9_Từ vựng
18
N1_Chokuzen Đề 9_Ngữ pháp
19
N1_Chokuzen Đề 10_Từ vựng
20
N1_Chokuzen Đề 10_Ngữ pháp
21
N1_Chokuzen Đề 11_Từ vựng
22
N1_Chokuzen Đề 11_Ngữ pháp
23
N1_Chokuzen Đề 12_Từ vựng
24
N1_Chokuzen Đề 12_Ngữ pháp
25
N1_Chokuzen Đề 13_Từ vựng
26
N1_Chokuzen Đề 13_Ngữ pháp
27
N1_Chokuzen Đề 14_Từ vựng
28
N1_Chokuzen Đề 14_Ngữ pháp
29
N1_Chokuzen Đề 15_Từ vựng
30
N1_Chokuzen Đề 15_Ngữ pháp

N1_CHỮA ĐỀ THI JLPT CÁC NĂM_TỪ VỰNG-NGỮ PHÁP

1
N1_Đề 7-2010_Từ vựng
2
N1_Đề 7-2010_Ngữ pháp
3
N1_Đề 12-2010_Từ vựng
4
N1_Đề 12-2010_Ngữ pháp
5
N1_Đề 7-2011_Từ vựng
6
N1_Đề 7-2011_Ngữ pháp
7
N1_Đề 12-2011_Từ vựng
8
N1_Đề 12-2011_Ngữ pháp
9
N1_Đề 7-2012_Từ vựng
10
N1_Đề 7-2012_Ngữ pháp
11
N1_Đề 12-2012_Từ vựng
12
N1_Đề 12-2012_Ngữ pháp
13
N1_Đề 7-2013_Từ vựng
14
N1_Đề 7-2013_Ngữ pháp
15
N1_Đề 12-2013_Từ vựng
16
N1_Đề 12-2013_Ngữ pháp
17
N1_Đề 7-2014_Từ vựng
18
N1_Đề 7-2014_Ngữ pháp
19
N1_Đề 12-2014_Từ vựng
20
N1_Đề 12-2014_Ngữ pháp
21
N1_Đề 7-2015_Từ vựng
22
N1_Đề 7-2015_Ngữ pháp
23
N1_Đề 12-2015_Từ vựng
24
N1_Đề 12-2015_Ngữ pháp
25
N1_Đề 7-2016_Từ vựng
26
N1_Đề 7-2016_Ngữ pháp
27
N1_Đề 12-2016_Từ vựng
28
N1_Đề 12-2016_Ngữ pháp
29
N1_Đề 7-2017_Từ vựng
30
N1_Đề 7-2017_Ngữ pháp
31
N1_Đề 12-2017_Từ vựng
32
N1_Đề 12-2017_Ngữ pháp

TEST KANJI TỔNG HỢP

1
N1_Test 1_Kanji
30 Câu Hỏi
2
N1_Test 2_Kanji
30 Câu Hỏi
3
N1_Test 3_Kanji
30 Câu Hỏi
4
N1_Test 4_Kanji
30 Câu Hỏi
5
N1_Test 5_Kanji
30 Câu Hỏi
6
N1_Test 6_Kanji
30 Câu Hỏi
7
N1_Test 7_Kanji
30 Câu Hỏi
8
N1_Test 8_Kanji
30 Câu Hỏi

TEST TỪ VỰNG TỔNG HỢP

1
N1_Test 1_Từ vựng
30 Câu Hỏi
2
N1_Test 2_Từ vựng
30 Câu Hỏi
3
N1_Test 3_Từ vựng
30 Câu Hỏi
4
N1_Test 4_Từ vựng
30 Câu Hỏi
5
N1_Test 5_Từ vựng
20 Câu Hỏi
6
N1_Test 6_Từ vựng
20 Câu Hỏi
7
N1_Test 7_Từ vựng
30 Câu Hỏi
8
N1_Test 8_Từ vựng
30 Câu Hỏi
9
N1_Test 9_Từ vựng
30 Câu Hỏi
10
N1_Test 10_Từ vựng
30 Câu Hỏi
11
N1_Test 11_Từ vựng
30 Câu Hỏi
12
N1_Test 12_Từ vựng
30 Câu Hỏi

TEST NGỮ PHÁP TỔNG HỢP

1
N1_Test 1_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
2
N1_Test 2_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
3
N1_Test 3_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
4
N1_Test 4_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
5
N1_Test 5_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
6
N1_Test 6_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
7
N1_Test 7_ Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
8
N1_Test 8_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi
9
N1_Test 9_Ngữ pháp
30 Câu Hỏi

TEST TỔNG HỢP KANJI - TỪ VỰNG

1
N1_Test 1_Kanji
20 Câu Hỏi
2
N1_Test 2_Kanji
20 Câu Hỏi
3
N1_Test 3_Kanji
20 Câu Hỏi
4
N1_Test 4_Kanji
20 Câu Hỏi
5
N1_Test 5_Kanji
30 Câu Hỏi
6
N1_Test 6_Kanji
20 Câu Hỏi
7
N1_Test 7_Kanji
20 Câu Hỏi
8
N1_Test 8_Kanji
20 Câu Hỏi
9
N1_Test 9_Kanji
20 Câu Hỏi
10
N1_Test 10_Kanji
30 Câu Hỏi
11
N1_Test 11_Kanji
30 Câu Hỏi
12
N1_Test 12_Kanji
30 Câu Hỏi
13
N1_Test 13_Kanji
20 Câu Hỏi
14
N1_Test 14_Kanji
20 Câu Hỏi
15
N1_Test 15_Kanji
20 Câu Hỏi
16
N1_Test 16_Kanji
20 Câu Hỏi
17
N1_Test 17_Kanji
20 Câu Hỏi
18
N1_Test 18_Kanji
20 Câu Hỏi
19
N1_Test 19_Kanji
20 Câu Hỏi
20
N1_Test 20_Kanji
20 Câu Hỏi
21
N1_Test 21_Kanji
20 Câu Hỏi
22
N1_Test 22_Kanji
20 Câu Hỏi
23
N1_Test 23_Kanji
30 Câu Hỏi
24
N1_Test 24_Kanji
30 Câu Hỏi
25
N1_Test 25_Kanji
30 Câu Hỏi
26
N1_Test 26_Từ vựng
20 Câu Hỏi
27
N1_Test 27_Từ vựng
20 Câu Hỏi
28
N1_Test 28_Từ vựng
30 Câu Hỏi
29
N1_Test 29_Từ vựng
30 Câu Hỏi
30
N1_Test 30_Từ vựng
20 Câu Hỏi
31
N1_Test 31_Từ vựng
30 Câu Hỏi
32
N1_Test 32_Từ vựng
30 Câu Hỏi
33
N1_Test 33_Từ vựng
20 Câu Hỏi

Trở thành người review khoá học đầu tiên

Vui lòng đăng nhập để lại review